Thủ tục thanh toán ra trường tại thư viện

I. Thủ tục:

A.    NHỮNG NGƯỜI ĐÃ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC

Chỉ xác nhận hoàn thành thanh toán sau khi người dùng đã hoàn tất các khoản nợ của Thư viện.

Riêng đối với những trường hợp dưới đây, cần phải hoàn thành thêm các khoản sau:

1. Đối với Sinh viên bảo vệ Khóa luận/ đồ án tốt nghiệp:

- Đạt điểm từ 5 đến dưới 9 điểm: Nộp bản mềm Đồ án/khóa luận.

+ Lớp trưởng tập hợp file toàn văn dạng *.pdf của các sinh viên đã bảo vệ chép chung 01 đĩa CD-ROM nộp về Thư viện. Mỗi file toàn văn dạng *.pdf là của 1 sinh viên, có nội dung, trình tự giống hệt bản in hoàn thiện đã bảo vệ tốt nghiệp. Tên file lưu theo dạng MSSV_Họ tên_số điểm (Ví dụ 56132132_Trần Văn A_8đ). Nhãn đĩa ghi thông tin: Khoa/viện, ngành – Khóa - Tên lớp.

+ Lớp trưởng có thể gửi file mềm về email thay cho nộp CD-ROM ( nén tất cả các fie khóa luận thành 1 thư mục đặt tên theo Tên lớp, và gửi về địa chỉ email tv@ntu.edu.vn)

- Đạt điểm từ 9 trở lên: Nộp 01 cuốn khóa luận/ đồ án chính thức đã hoàn thiện và 01 đĩa CD-ROM lưu theo mẫu. (xin đọc phần hướng dẫn)

2. Học viên cao học:

Chậm nhất 15 ngày sau khi bảo vệ luận văn đạt yêu cầu, học viên phải nộp cho Thư viện Trường cuốn luận văn đã được chỉnh sửa có chữ ký xác nhận của Chủ tịch Hội đồng và Khoa Sau Đại học (tại trang bìa phụ - theo mẫu )

Luận văn chính thức, đóng bìa cứng, phần cuối kèm theo các văn bản sau: 

- Biên bản họp Hội đồng đánh giá luận văn (có ký tên của thành viên có mặt);

- Bản nhận xét của hai phản biện;

- Bản trả lời các câu hỏi của Hội đồng (có xác nhận của người hướng dẫn và Chủ tịch Hội đồng);

- Bản giải trình chỉnh sửa luận văn theo yêu cầu của Hội đồng (có xác nhận của người hướng dẫn và Chủ tịch Hội đồng);

-  Đĩa CD chứa nội dung luận văn, trình bày theo quy định của Thư viện Trường (CD-ROM theo mẫu - Xin đọc phần hướng dẫn).

3. Nghiên cứu sinh:

- Nộp 01 bản luận án. Bao gồm: toàn văn đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá luận án. Các bản sao: Quyết định thành lập hội đồng đánh giá luận án; nhận xét của các thành viên hội đồng; biên bản và nghị quyết của hội đồng; văn bản báo cáo chi tiết và các điểm đã bổ sung trong luận án (nếu có) theo nghị quyết có xác nhận của chủ tịch hội đồng.

- Nộp 01 CD theo mẫu. (Xin đọc phần hướng dẫn)

B.     NHỮNG ĐỐI TƯỢNG KHÁC

Cán bộ chuyển công tác, nghỉ hưu, thôi việc; sinh viên thôi học: chỉ được xác nhận sau khi đã hoàn tất các khoản nợ của Thư viện.

 II. Thời gian, địa điểm:

-         Trước mỗi đợt phát bằng từ 2 đến 3 tuần, Thư viện sẽ thông báo thời hạn cụ thể, đồng thời  đăng danh sách người dùng còn nợ trên website Thư viện.

-         Trước khi cấp bằng 05 ngày, Thư viện sẽ khóa sổ và báo cáo cho Nhà trường danh sách người dùng chưa hoàn tất nợ (bao gồm cả sinh viên chưa nộp đồ án/khóa luận) để hoãn thời gian cấp bằng theo quy định.

-         Địa chỉ thanh toán: Tòa nhà TV1- Thư viện, trong giờ hành chính.

Điện thoại: 0258.2471443

GIÁM ĐỐC TV

 

Hướng dẫn thể thức của bản in luận văn:

     Bản lưu tại Thư viện thể hiện sự trang trọng của công trình, của tác giả và lưu giữ lâu dài cho nhiều người tham khảo, nghiên cứu.

    Đề nghị:

    - Đồ án/ khóa luận hoàn chỉnh đóng theo thứ tự như bố cục của Trường yêu cầu.

    - Đối với luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ bắt buộc phải đóng bìa cứng.

Hướng dẫn thể thức của CD-ROM

    - Toàn văn ghi ở 2 file: *.doc và *.pdf. Chép trực tiếp, không qua thư mục. Tên file là tên tác giả - lớp. Trình tự Toàn văn giống hệt bản in.

    - Font chữ: Times New Roman, size 13 / hoặc Arial, Tahoma size 11.

    - File nội dung và các chương trình phần mềm kèm theo (nếu có) không đặt thuộc tính chống sửa đổi và password.

    - Nhãn CD-ROM gồm: Nhan đề (luận văn/ luận án thạc sĩ/tiến sĩ), tên tác giả CB hướng dẫnkhoalớp và MSSV.