Thời gian: 7h30 ngày 24/4/2015

Địa điểm: Phòng Hội thảo, Thư viện Trường Đại học Nha Trang

Địa chỉ: 02. Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa