Thông báo tạm ngưng phục vụ sáng ngày 17/01/2018
Thư viện tham gia học Nghị quyết TW6 khóa XII
Thêm 300 đầu sách mới - Tủ sách Thư viện Tỉnh tại Thư viện Đại học Nha Trang
Thêm 300 đầu sách mới luân chuyển từ Thư viện Tỉnh Khánh Hòa trong tháng 12
Thông báo tạm ngưng phục vụ ngày 28/11/2017
Ngưng phục vụ (ca ngày và ca tối) ngày 28/11/2017
Thông báo tạm ngưng phục vụ tại kho sách ca chiều và tối ngày 25/9/2017
Chiều và tối ngày 25/09/2017, Thư viện tạm ngưng phục vụ
Thông báo Tập huấn sử dụng thư viện đối với K59
Thời gian tập huấn và tiếp nhận đăng ký tập huấn
Thông báo danh sách sinh viên đang nợ quá hạn và đang mượn tài liệu tại Thư viện đến hết ngày 01/08/2017
Danh sách sinh viên đang mượn tài liệu hoặc đã quá hạn (Đến hết ngày 01/8/2017)
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 of 12