Thông báo tạm ngưng phục vụ sáng ngày 17/01/2018
Thư viện tham gia học Nghị quyết TW6 khóa XII
Thư viện tạm ngưng phục vụ vào sáng ngày 17/01/2018.
Lý do: Thực hiện Kế hoạch học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII của Đảng ủy. 

Nhận xét