Thông báo tạm ngưng phục vụ, ngày 9/9/2023 và sáng 10/9/2023
Thư viện tạm ngưng phục vụ người dùng

Ngày 9/9/2023 và sáng 10/9/2023. Thư viện tạm ngưng phục vụ người dùng tại kho sách.

Lý do: CBVC Thư viện tham dự Hội nghị công nhân viên chức và Khai giảng năm học.


Nhận xét