Thông báo tạm ngưng phục vụ ngày 11/10/2022
Thư viện tạm ngưng phục vụ người dùng ngày 11/10/2022

Thư viện tạm ngưng phục vụ ngày 11/10/2022.

Lí do: Toàn thể đơn vị tham dự Hội nghị Viên chức & Người lao động năm học 2022-2023.

 


Nhận xét