Thông báo nghỉ Tết Dương lịch 2023
Thư viện nghỉ Tết Dương lịch ngày 01 -02 /01/2023

Thư viện tạm ngưng phục vụ bạn đọc ngày 01 - 02/01/2023 

Lý do: Nghỉ tết Dương lịch

                                                                                                                                     THƯ VIỆN

 


Nhận xét