Ngày đăng bài: 06/08/2020 10:37
Lượt xem: 440735
Thông báo v/v thu nhận Đồ án/khóa luận
“Đồ án, khóa luận tốt nghiệp được đánh giá đạt điểm 5,0 trở lên được lưu trữ bản mềm tại Thư viện, điểm 9,0 trở lên nộp bản in, lưu tại khoa/viện và Thư viện trường.”

 - Theo QĐ số 674/QĐ-ĐHNT, ngày 11/06/2018, “Về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác tốt nghiệp trình độ Đại học hệ chính quy”, Khoản II, mục 14. Tổ chức lưu trữ ĐAKL. “Đồ án, khóa luận tốt nghiệp được đánh giá đạt điểm 5,0 trở lên được lưu trữ bản mềm tại Thư viện, điểm 9,0 trở lên nộp bản in, lưu tại khoa/viện và Thư viện trường.”

       Thư viện triển khai thu nhận khóa luận/ đồ án tốt nghiệp của sinh viên tốt nghiệp đại học như sau:

  • Đối với SV đạt 9,0 điểm trở lên: Nộp bản 1 bản in khóa luận/ đồ án chính thức đã hoàn thiện và 1 đĩa CD- ROM toàn văn của khóa luận định dang *.PDF về Thư viện.
  • Đối với SV đạt 5,0 đến dưới 9,0 điểm: Lớp trưởng tổng hợp file toàn văn Đồ án/ khóa luận của các bạn trong lớp ở định dạng *.PDF và chép chung 1 đĩa CD-ROM nộp về Thư viện (Hoặc chép toàn bộ ĐA/Khóa luận vào chung 1 thư mục đặt tên theo lớp, nén lại và gửi qua email tv@ntu.edu.vn).

Vui lòng xem chi tiết Thông báo hướng dẫn Tại đây

     * Những SV không nộp Đồ án/ khóa luận tốt nghiệp, Thư viện sẽ tổng hợp danh sách báo cáo Nhà Trường để tạm hoãn cấp bằng tốt nghiệp theo quy định. 

Nhận xét