Bài báo tạp chí
What caused seven consecutive years of low puerulus settlement in the western rock lobster fishery of Western Australia? /
Nhan đề What caused seven consecutive years of low puerulus settlement in the western rock lobster fishery of Western Australia? / Ainslie Denham and others
Mô tả vật lý P.766-775
Từ khóa tự do Climate change
Từ khóa tự do Environmental effects
Từ khóa tự do Puerulus
Tác giả(bs) CN Caputi, Nick
Tác giả(bs) CN Denham, Ainslie
Tác giả(bs) CN Feng, Ming
Tác giả(bs) CN Lestang, Simon de
Nguồn trích ICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.- Số: 1 Tập: 72 Năm: 2015
000 00000nab#a2200000ui#4500
001163034
00221
004854C8F8A-227F-41D6-A98F-65DB154574ED
005202201230943
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220123094302|znguyenloi
245 |aWhat caused seven consecutive years of low puerulus settlement in the western rock lobster fishery of Western Australia? / |cAinslie Denham and others
300 |aP.766-775
653 |aClimate change
653 |aEnvironmental effects
653 |aPuerulus
700 |aCaputi, Nick
700 |aDenham, Ainslie
700 |aFeng, Ming
700 |aLestang, Simon de
773 |tICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.|d2015|v72|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét