Bài báo tạp chí
Discarding of cod in the Danish Fully Documented Fisheries trials /
Nhan đề Discarding of cod in the Danish Fully Documented Fisheries trials / Josefine Egekvist and others
Mô tả vật lý P.743-755
Từ khóa tự do Catch quota management
Từ khóa tự do Data collection
Từ khóa tự do Discard
Tác giả(bs) CN Bergsson, Heiðrikur
Tác giả(bs) CN Egekvist, Josefine
Tác giả(bs) CN Olesen, Hans Jakob
Tác giả(bs) CN Ulrich, Clara
Nguồn trích ICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.- Số: 1 Tập: 72 Năm: 2015
000 00000nab#a2200000ui#4500
001163032
00221
00465188FBA-9C11-4E2E-AFD4-FA160AD48F4A
005202201230939
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220123093952|znguyenloi
245 |aDiscarding of cod in the Danish Fully Documented Fisheries trials / |cJosefine Egekvist and others
300 |aP.743-755
653 |aCatch quota management
653 |aData collection
653 |aDiscard
700 |aBergsson, Heiðrikur
700 |aEgekvist, Josefine
700 |aOlesen, Hans Jakob
700 |aUlrich, Clara
773 |tICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.|d2015|v72|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét