Bài báo tạp chí
High-resolution view of the spring bloom initiation and net community production in the Subantarctic Southern Ocean using glider data /
Nhan đề High-resolution view of the spring bloom initiation and net community production in the Subantarctic Southern Ocean using glider data / Pedro M. S. Monteiro and others
Mô tả vật lý P.709-730
Từ khóa tự do Bloom initiation
Từ khóa tự do Glider
Từ khóa tự do Net community production
Tác giả(bs) CN Monteiro, Pedro M. S.
Tác giả(bs) CN Racault, Marie-Fanny
Tác giả(bs) CN Swart, Sebastiaan
Tác giả(bs) CN Thomalla, Sandy J.
Nguồn trích ICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.- Số: 1 Tập: 72 Năm: 2015
000 00000nab#a2200000ui#4500
001163030
00221
004CE965F27-C1B3-4823-941D-CC2F8795BDFD
005202201230936
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220123093633|znguyenloi
245 |aHigh-resolution view of the spring bloom initiation and net community production in the Subantarctic Southern Ocean using glider data / |cPedro M. S. Monteiro and others
300 |aP.709-730
653 |aBloom initiation
653 |aGlider
653 |aNet community production
700 |aMonteiro, Pedro M. S.
700 |aRacault, Marie-Fanny
700 |aSwart, Sebastiaan
700 |aThomalla, Sandy J.
773 |tICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.|d2015|v72|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét