Bài báo tạp chí
Maternal age effects on Atlantic cod recruitment and implications for future population trajectories /
Nhan đề Maternal age effects on Atlantic cod recruitment and implications for future population trajectories / David M. Keith and others
Mô tả vật lý P.671-680
Từ khóa tự do Age truncation
Từ khóa tự do Age-structure
Từ khóa tự do Maternal effects
Tác giả(bs) CN Hutchings, Jeffrey A.
Tác giả(bs) CN Keith, David M.
Tác giả(bs) CN Shelton, Andrew Olaf
Tác giả(bs) CN Waples, Robin S.
Nguồn trích ICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.- Số: 1 Tập: 72 Năm: 2015
000 00000nab#a2200000ui#4500
001163027
00221
0041494498B-2634-42F5-BDC9-24BA173762B4
005202201230931
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20220123093111|znguyenloi
245 |aMaternal age effects on Atlantic cod recruitment and implications for future population trajectories / |cDavid M. Keith and others
300 |aP.671-680
653 |aAge truncation
653 |aAge-structure
653 |aMaternal effects
700 |aHutchings, Jeffrey A.
700 |aKeith, David M.
700 |aShelton, Andrew Olaf
700 |aWaples, Robin S.
773 |tICES Journal Of Marine Science : Journal Du Conseil.|d2015|v72|i1
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét