Bài báo tạp chí
FOXO4 is necessary for neural differentiation of human embryonic stem cells /
Nhan đề FOXO4 is necessary for neural differentiation of human embryonic stem cells / David Vilchez and others
Mô tả vật lý From p.197-201
Tác giả(bs) CN Boyer, Leah
Tác giả(bs) CN Lutz, Margaret
Tác giả(bs) CN Morantte, Ianessa
Tác giả(bs) CN Vilchez, David
Nguồn trích Aging cell- Số: 3 Tập: 12 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001136810
00221
00466C2E6D0-3C76-4D70-B995-51E9C19796A1
005202007021534
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20200702153411|zluuyen
245 |aFOXO4 is necessary for neural differentiation of human embryonic stem cells / |cDavid Vilchez and others
300 |aFrom p.197-201
700 |aBoyer, Leah
700 |aLutz, Margaret
700 |aMorantte, Ianessa
700 |aVilchez, David
773 |tAging cell|d2013|v12|i3
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét