Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bảo vệ và quản lý tài nguyên nước / Trần Đức Hạ và các tác giả khác
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2009
276 tr. ; 27 cm


Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:19) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
Cấp thoát nước / Trần Hiếu Nhuệ và những người khác
Hà Nội : Khoa học và Kỹ thuật, 1996, 2003, 2007
435 tr. : Minh họa ; 24 cm


Đầu mục:22 (Lượt lưu thông:604) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:21)

3
Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước / Nguyễn Xuân Nguyên và Trần Đức Hạ
Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2004
200 tr.
Nguyễn Xuân Nguyên

Tài liệu số:1

4
5
       1  2  3  4 of 4