Nhân sự

1. Sơ đồ tổ chức

2. Nhân sự

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐT CÔNG VỤ

ĐT RIÊNG

EMAIL

1

Nguyễn Quý Hoàn

Giám đốc

02583.832.393

0912.930.466

hoannq@ntu.edu.vn

2

Kiều Thị Lưu

Phục vụ

 

0128.826.0303

luukt@ntu.edu.vn

3

Nguyễn Thị Hoàng

Phục vụ

 

0973.094.625

hoangnt@ntu.edu.vn

4

Nguyễn Thị Kim Thanh

Phục vụ

 

098.311.3271

thanhntk@ntu.edu.vn

5

Nguyễn Thị Kiều Oanh

TT tổ PTTN&TVS

 

0983.666.454

oanhntk@ntu.edu.vn

6

Vũ Thị Trang

P.Giám đốc

05822.471.443

0985.857.770

trangvt@ntu.edu.vn

7

Vũ Thị Nga

Phát triển TN&TVS

 

0978.793.899

ngavt@ntu.edu.vn

8

Phạm Hồng Vân

Phát triển TN&TVS

 

0988.493.659

vanpt@ntu.edu.vn

9

Phạm Quang Vinh

Phát triển TN&TVS

 

0985.971.797

vinhpq@ntu.edu.vn

10

Lưu Thị Thái Yến

Phát triển TN&TVS

 

0905.903.553

yenltt@ntu.edu.vn

11

Bùi Thanh Hùng

Phát triển TN&TVS

 

098.575.1237

hungbt@ntu.edu.vn

12

Nguyễn Thị  Lợi

Phát triển TN&TVS

 

01687.811.935

loint@ntu.edu.vn

13

Trần Thị Thanh Nhàn

Phát triển TN&TVS

 

0934.807.089

nhanttt@ntu.edu.vn

14

Nguyễn Thị Hiền Trang

Phát triển TN&TVS

 

0984.430.386

trangnth@ntu.edu.vn

15

Trần Thị Huyền Trang

Phát triển TN&TVS

 

0973.892.621

trangtth@ntu.edu.vn

16

Hoàng Thị Thu Hiền

Phát triển TN&TVS

 

01692.653.780

hienhtt@ntu.edu.vn

17

Trần Thị Ngọc Thảo

Phục vụ

 

0977.583.777

thaottn@ntu.edu.vn

18

Ma Thị Thùy

Phục vụ

 

0985.108.423

thuymt@ntu.edu.vn