GT,Bài giảng ĐHNT
621.3
Thiết kế board giao tiếp /
DDC 621.3
Tác giả CN Trần Văn Hùng
Nhan đề Thiết kế board giao tiếp / Trần Văn Hùng
Nhan đề khác Interface Board Design
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 156 tr.
Thuật ngữ chủ đề Chế tạo mạch
Thuật ngữ chủ đề Vi điều khiển
Môn học Thiết kế mạch
Môn học Vi điều khiển
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00193311
00214
004C97CB97C-55BE-4CE6-9B82-4D175650DE4E
005201809261532
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180926153202|zthanhnhan
082 |a621.3
100 |aTrần Văn Hùng
245 |aThiết kế board giao tiếp / |cTrần Văn Hùng
246 |aInterface Board Design
260 |aNha Trang : |bTrường Đại học Nha Trang, |c2018
300 |a156 tr.
650 |aChế tạo mạch
650 |aVi điều khiển
690 |aThiết kế mạch
690 |aVi điều khiển
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata7/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/thietkeboardgiaotiep_tranvanhung/0interface board design2018_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét