Bài báo tạp chí
Biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy tâm lý học ở trường sư phạm /
Tác giả CN Nguyễn Huy Tuyến
Nhan đề Biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy tâm lý học ở trường sư phạm / Nguyễn Huy Tuyến
Mô tả vật lý Từ tr.47-55
Từ khóa tự do Chất lượng giảng dạy
Từ khóa tự do Sư phạm
Từ khóa tự do Tâm lý học
Nguồn trích Tâm lý học - Số: 12 Năm: 2017
000 00000nab#a2200000ui#4500
00198406
00221
004A240728F-4806-4B60-BF6F-4E7D964D89EC
005201812100903
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20181210090344|znguyenloi
100 |aNguyễn Huy Tuyến
245 |aBiện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy tâm lý học ở trường sư phạm / |cNguyễn Huy Tuyến
300 |aTừ tr.47-55
653 |aChất lượng giảng dạy
653 |aSư phạm
653 |aTâm lý học
773 |tTâm lý học |d2017|i12
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét