GT,Bài giảng ĐHNT
382
Bài giảng học phần lý thuyết và chính sách thương mại /
DDC 382
Tác giả CN Trần thùy Chi
Nhan đề Bài giảng học phần lý thuyết và chính sách thương mại / Trần Thùy Chi
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2014
Mô tả vật lý 88 tr.
Thuật ngữ chủ đề Thương mại quốc tế
Môn học Lý thuyết và chính sách thương mại quốc tế
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134474
00214
004B199811E-06A6-4D85-9103-2D06417543B5
005201501300917
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20150130091711|zngavt
082 |a382
100 |aTrần thùy Chi
245 |aBài giảng học phần lý thuyết và chính sách thương mại / |cTrần Thùy Chi
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2014
300 |a88 tr.
650 |aThương mại quốc tế
690 |aLý thuyết và chính sách thương mại quốc tế
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/giaotrinh_baigiangtruong/300_khoahocxahoi/380_thuongmai_truyenthong_vantai/lythuyetvachinhsachthuongmai_tranthuychi/0page_01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d25

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét