• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 658.4 Đ 406 V
    Nhan đề: Quản trị chiến lược / Đoàn Thị Hồng Vân (chủ biên), Kim Ngọc Đạt

DDC 658.4
Tác giả CN Đoàn Thị Hồng Vân
Nhan đề Quản trị chiến lược / Đoàn Thị Hồng Vân (chủ biên), Kim Ngọc Đạt
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống kê, 2010
Mô tả vật lý 534 tr.; : 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Kế hoạch kinh doanh
Thuật ngữ chủ đề Business planning
Thuật ngữ chủ đề Quản trị chiến lược
Môn học Quản trị chiến lược
Tác giả(bs) CN Kim Ngọc Đạt
Địa chỉ NTUKho đọc Sinh viên(3): 1000019187-9
Địa chỉ NTUKho mượn(12): 3000018556-67
000 00000nam a2200000 4500
00123229
00211
004E57375CF-3F73-4BDB-BF11-1AAA4E4D27CB
005201608101032
008130110s2010 vm| vie
0091 0
039|a20160810103253|bluuyen|c20160512100541|dngavt|y20100428|zluuyen
082 |a658.4|bĐ 406 V
100 |aĐoàn Thị Hồng Vân
245 |aQuản trị chiến lược / |cĐoàn Thị Hồng Vân (chủ biên), Kim Ngọc Đạt
260 |aHà Nội : |bThống kê, |c2010
300 |a534 tr.; : |b24 cm
650 |aKế hoạch kinh doanh
650 |aBusiness planning
650 |aQuản trị chiến lược
690|aQuản trị chiến lược
700 |aKim Ngọc Đạt
852|aNTU|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000019187-9
852|aNTU|bKho mượn|j(12): 3000018556-67
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/quantrichienluoc_doanthihongvan/0page0001thumbimage.jpg
890|a15|b629|c1|d2
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000018567 Kho mượn 658.4 Đ 406 V Sách Tiếng Việt 15
2 3000018566 Kho mượn 658.4 Đ 406 V Sách Tiếng Việt 14
3 3000018565 Kho mượn 658.4 Đ 406 V Sách Tiếng Việt 13
4 3000018564 Kho mượn 658.4 Đ 406 V Sách Tiếng Việt 12
5 3000018563 Kho mượn 658.4 Đ 406 V Sách Tiếng Việt 11
6 3000018562 Kho mượn 658.4 Đ 406 V Sách Tiếng Việt 10
7 3000018561 Kho mượn 658.4 Đ 406 V Sách Tiếng Việt 9 Chờ thanh lý
8 3000018560 Kho mượn 658.4 Đ 406 V Sách Tiếng Việt 8
9 3000018559 Kho mượn 658.4 Đ 406 V Sách Tiếng Việt 7
10 3000018557 Kho mượn 658.4 Đ 406 V Sách Tiếng Việt 5
Nhận xét