• Sách ngoại văn
  • Ký hiệu PL/XG: 658.15/224
    Nhan đề: How to write a business plan /by Mike McKeever.

DDC 658.15/224
Tác giả CN McKeever, Mike P.
Nhan đề How to write a business plan /by Mike McKeever.
Lần xuất bản 10th ed.
Thông tin xuất bản Berkeley, CA :Nolo,c2010.
Mô tả vật lý 273 p. ;23 cm. +
Phụ chú Includes index.
Thuật ngữ chủ đề New business enterprises-Finance.
Thuật ngữ chủ đề New business enterprises-Planning.
Thuật ngữ chủ đề Small business-Finance.
Thuật ngữ chủ đề Small business-Planning.
Thuật ngữ chủ đề Business planning.
000 01930cam a22003494a 4500
001154924
00212
004050A8ADB-C31A-419B-BD3D-EA762A7887B3
005202106101514
008
0091 0
020 |a1413312802 (pbk.)
020 |a1413312977 (e-book)
020 |a9781413312805 (pbk.)
020 |a9781413312973 (e-book)
039|a20210610151406|bthanhnhan|y20210610095011|zthanhnhan
08200|a658.15/224|222
1001 |aMcKeever, Mike P.
24510|aHow to write a business plan /|cby Mike McKeever.
250 |a10th ed.
260 |aBerkeley, CA :|bNolo,|cc2010.
300 |a273 p. ;|c23 cm. +|e1CD-ROM (4 3/4 in.)
500 |aIncludes index.
650 0|aNew business enterprises|xFinance.
650 0|aNew business enterprises|xPlanning.
650 0|aSmall business|xFinance.
650 0|aSmall business|xPlanning.
650 0|aBusiness planning.
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/howtowritebusinessplan_mikemckeever/0page_001thumbimage.jpg
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét