• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: Achieving superior SME performance: Overarching role of marketing, innovation, and learning capabilities / Phyra Sok, Aron O’Cass, Keo Mony Sok

Tác giả CN Sok, Phyra
Nhan đề Achieving superior SME performance: Overarching role of marketing, innovation, and learning capabilities / Phyra Sok, Aron O’Cass, Keo Mony Sok
Mô tả vật lý From p.26-32
Từ khóa tự do Innovation
Từ khóa tự do Learning
Từ khóa tự do Marketing
Tác giả(bs) CN Mony Sok, Keo
Tác giả(bs) CN O’Cass, Aron
Nguồn trích Australasian marketing journal- Số: 3 Tập: 21 Năm: 2013
000 00000nab#a2200000ui#4500
001110141
00221
0048DC7E805-33A0-4134-A787-1CA7B9D2AA4C
005201905241905
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20190524190515|zluuyen
100 |aSok, Phyra
245 |aAchieving superior SME performance: Overarching role of marketing, innovation, and learning capabilities / |cPhyra Sok, Aron O’Cass, Keo Mony Sok
300 |aFrom p.26-32
653 |aInnovation
653 |aLearning
653 |aMarketing
700 |aMony Sok, Keo
700 |aO’Cass, Aron
773 |tAustralasian marketing journal|d2013|v21|i3
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét