• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 670 S 450
    Nhan đề: Sổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 3 / Nguyễn Đắc Lộc và các tác giả khác

DDC 670
Tác giả CN Nguyễn Đắc Lộc
Nhan đề Sổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 3 / Nguyễn Đắc Lộc và các tác giả khác
Lần xuất bản In lần thứ 1
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2003
Mô tả vật lý 365tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Chế tạo máy - Công nghệ
Môn học Công nghệ chế tạo máy 1
Môn học Cơ sở kỹ thuật chế tạo và đồ án
Môn học Thực tập chuyên ngành Chế tạo máy
Môn học Thực tập tổng hợp chế tạo máy
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đắc Lộc
Tác giả(bs) CN Lê Văn Tiến
Tác giả(bs) CN Ninh Đức Tốn
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000015094-6
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000008543-8, 3000029216
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000003899
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0015242
00211
0049A5AFC19-2825-423B-B7A6-523C9E46A19D
005201709121627
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|a20170912162718|bnguyenloi|c20170912143426|dnguyenloi|y20050117|zoanhntk
082 |a670|bS 450
100 |aNguyễn Đắc Lộc
245 |aSổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 3 / |cNguyễn Đắc Lộc và các tác giả khác
250 |aIn lần thứ 1
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2003
300 |a365tr. ; |c24 cm
650 |aChế tạo máy - Công nghệ
690 |aCông nghệ chế tạo máy 1
690|aCơ sở kỹ thuật chế tạo và đồ án
690|aThực tập chuyên ngành Chế tạo máy
690|aThực tập tổng hợp chế tạo máy
700 |aNguyễn Đắc Lộc
700 |aLê Văn Tiến
700|aNinh Đức Tốn
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000015094-6
852|bKho mượn|j(7): 3000008543-8, 3000029216
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000003899
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/670_congnghiepchetao/so tay che tao may t3_nguyen dac loc_001thumbimage.jpg
890|a11|b76|c1|d21
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000029216 Kho mượn 670 S 450 Sách Tiếng Việt 11
2 3000008548 Kho mượn 670 S 450 Sách Tiếng Việt 10
3 3000008547 Kho mượn 670 S 450 Sách Tiếng Việt 9
4 3000008546 Kho mượn 670 S 450 Sách Tiếng Việt 8
5 3000008545 Kho mượn 670 S 450 Sách Tiếng Việt 7
6 3000008544 Kho mượn 670 S 450 Sách Tiếng Việt 6
7 3000008543 Kho mượn 670 S 450 Sách Tiếng Việt 5
8 2000003899 Kho tham khảo (SDH cũ) 670 S 450 Sách Tiếng Việt 4
9 1000015096 Kho đọc Sinh viên 670 S 450 Sách Tiếng Việt 3
10 1000015095 Kho đọc Sinh viên 670 S 450 Sách Tiếng Việt 2
Nhận xét