• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 670 S 450
    Nhan đề: Sổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 1 / Nguyễn Đắc Lộc và các tác giả khác

DDC 670
Nhan đề Sổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 1 / Nguyễn Đắc Lộc và các tác giả khác
Lần xuất bản In lần thứ 5, 6 có bổ sung và sửa chữa
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2005, 2006
Mô tả vật lý 471 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Chế tạo máy - Công nghệ
Môn học Công nghệ chế tạo máy
Môn học Cơ sở kỹ thuật chế tạo và đồ án
Môn học Thực tập chuyên ngành Chế tạo máy
Môn học Thực tập tổng hợp chế tạo máy
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đắc Lộc
Tác giả(bs) CN Lê Văn Tiến
Tác giả(bs) CN Ninh Đức Tốn
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000016481-3
Địa chỉ Kho mượn(9): 3000010488-9, 3000010674-80
Địa chỉ Kho tham khảo (SDH cũ)(1): 2000004656
000 00000nam a2200000 4500
00120343
00211
004F7BC5074-4744-4191-BD70-6C6A910AB959
005201709121626
008130110s20052005vm| vie
0091 0
039|a20170912162622|bnguyenloi|c20170912143344|dnguyenloi|y20071004|zoanhntk
082 |a670|bS 450
245 |aSổ tay công nghệ chế tạo máy. Tập 1 / |cNguyễn Đắc Lộc và các tác giả khác
250 |aIn lần thứ 5, 6 có bổ sung và sửa chữa
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2005, 2006
300 |a471 tr. ; |c24 cm
650 |aChế tạo máy - Công nghệ
690 |aCông nghệ chế tạo máy
690|aCơ sở kỹ thuật chế tạo và đồ án
690|aThực tập chuyên ngành Chế tạo máy
690|aThực tập tổng hợp chế tạo máy
700 |aNguyễn Đắc Lộc
700 |aLê Văn Tiến
700 |aNinh Đức Tốn
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000016481-3
852|bKho mượn|j(9): 3000010488-9, 3000010674-80
852|bKho tham khảo (SDH cũ)|j(1): 2000004656
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/670_congnghiepchetao/sotaycongnghechetaomaytap1_nguyendacloc/0page0001thumbimage.jpg
890|a13|b332|c1|d5
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 2000004656 Kho tham khảo (SDH cũ) 670 S 450 Sách Tiếng Việt 13
2 1000016483 Kho đọc Sinh viên 670 S 450 Sách Tiếng Việt 12
3 1000016482 Kho đọc Sinh viên 670 S 450 Sách Tiếng Việt 11
4 1000016481 Kho đọc Sinh viên 670 S 450 Sách Tiếng Việt 10
5 3000010680 Kho mượn 670 S 450 Sách Tiếng Việt 9
6 3000010679 Kho mượn 670 S 450 Sách Tiếng Việt 8
7 3000010678 Kho mượn 670 S 450 Sách Tiếng Việt 7
8 3000010677 Kho mượn 670 S 450 Sách Tiếng Việt 6
9 3000010676 Kho mượn 670 S 450 Sách Tiếng Việt 5
10 3000010675 Kho mượn 670 S 450 Sách Tiếng Việt 4
Nhận xét