Bài báo tạp chí
Ảnh hưởng của yếu tố công nghệ lên biến dạng cấu trúc chiều sâu của bề mặt gia công phay /
Tác giả CN Ngô Quang Trọng
Nhan đề Ảnh hưởng của yếu tố công nghệ lên biến dạng cấu trúc chiều sâu của bề mặt gia công phay / Ngô Quang Trọng, Nguyễn Hữu Thật, Nguyễn Quốc Mạnh
Mô tả vật lý Tr.29-33
Từ khóa tự do Chiều sâu tác động bề mặt
Từ khóa tự do Gia công phay
Từ khóa tự do Sự mềm hoá
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hữu Thật
Tác giả(bs) CN Nguyễn Quốc Mạnh
Nguồn trích Tạp chí cơ khí Việt Nam - Số: 08 Năm: 2019
000 00000nab#a2200000ui#4500
001123764
00221
00412801333-B6F3-48D7-9CE4-01934685AE03
005202003031445
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20200303144539|zoanhntk
100 |aNgô Quang Trọng
245 |aẢnh hưởng của yếu tố công nghệ lên biến dạng cấu trúc chiều sâu của bề mặt gia công phay / |cNgô Quang Trọng, Nguyễn Hữu Thật, Nguyễn Quốc Mạnh
300 |aTr.29-33
653 |aChiều sâu tác động bề mặt
653 |aGia công phay
653 |aSự mềm hoá
700 |aNguyễn Hữu Thật
700 |aNguyễn Quốc Mạnh
773 |tTạp chí cơ khí Việt Nam |d2019|i08
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét