GT,Bài giảng ĐHNT
001.4
Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học /
DDC 001.4
Tác giả CN Nguyễn Văn Tường
Nhan đề Bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học / Nguyễn Văn Tường
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường Đại học Nha Trang, 2015
Phụ chú Bài giảng
Thuật ngữ chủ đề Khoa học-Nghiên cứu
Môn học Phương pháp nghiên cứu khoa học
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139446
00214
004B0DDB29B-202E-4A04-B63B-249BEB571BF7
005202107191716
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20210719171624|bvanpth|y20151209082105|zngavt
082 |a001.4
100 |aNguyễn Văn Tường
245 |aBài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học / |cNguyễn Văn Tường
260 |aNha Trang : |bTrường Đại học Nha Trang, |c2015
500|aBài giảng
650 |aKhoa học|xNghiên cứu
690 |aPhương pháp nghiên cứu khoa học
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/giaotrinh_baigiangtruong/000_tongquat/000_tongquat/bgphuongphapnghiencuukh_nguyenvantuong/bia_01thumbimage.jpg
890|c1|d181

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét