• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: Exchange-Rate Policies in Emerging Countries: Eleven Empirical Regularities From Latin America and East Asia / Sebastian Edwards

Tác giả CN Edwards, Sebastian
Nhan đề Exchange-Rate Policies in Emerging Countries: Eleven Empirical Regularities From Latin America and East Asia / Sebastian Edwards
Mô tả vật lý From p.1-31
Từ khóa tự do Exchange Rate Policy
Từ khóa tự do Growth
Nguồn trích Open economies review- Số: 4 Tập: 22 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001202299
00221
00413939A87-D486-4283-B9FB-E20D385B52B4
005202404171538
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20240417153821|zluuyen
100 |a Edwards, Sebastian
245 |aExchange-Rate Policies in Emerging Countries: Eleven Empirical Regularities From Latin America and East Asia / |cSebastian Edwards
300 |aFrom p.1-31
653 |aExchange Rate Policy
653 |aGrowth
773 |tOpen economies review|d2011|v22|i4
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét