Sách tiếng Việt
671 C 101
Các phương pháp gia công kim loại /
DDC 671
Nhan đề Các phương pháp gia công kim loại / Đặng Văn Nghìn (chủ biên) và các tác giả khác
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : ĐHQG Tp. HCM, 2007
Mô tả vật lý 418 tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ sản xuất kim loại
Thuật ngữ chủ đề Gia công kim loại
Môn học Các phương pháp gia công kim loại
Môn học Các phương pháp gia công kim loại
Tác giả(bs) CN Đặng Văn Nghìn
Tác giả(bs) CN Lê Trung Thực
Tác giả(bs) CN Phạm Ngọc Tuấn
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000024926-8
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000034755-61
000 00000nam#a2200000ui#4500
00127901
00211
00492782A1C-8343-4A81-AC98-DF2D96D457A1
005201709121355
008081223s2007 vm| vie
0091 0
039|a20170912135515|bnguyenloi|c20131106084215|dnguyenloi|y20130829111629|zthanhnhan
082 |a671|bC 101
245 |aCác phương pháp gia công kim loại / |cĐặng Văn Nghìn (chủ biên) và các tác giả khác
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐHQG Tp. HCM, |c2007
300 |a418 tr. ; |c27 cm
650 |aCông nghệ sản xuất kim loại
650 |aGia công kim loại
690 |aCác phương pháp gia công kim loại
690|aCác phương pháp gia công kim loại
700 |aĐặng Văn Nghìn
700|aLê Trung Thực
700|aPhạm Ngọc Tuấn
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000024926-8
852|bKho mượn|j(7): 3000034755-61
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata2/anhbia/cacphuongphapgiacongkimloai_dangvannghin/0cacphuongphapgiacongkimloai_dangvannghinthumbimage.jpg
890|a10|b32|c1|d72
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 3000034761 Kho mượn 671 C 101 Sách Tiếng Việt 10
2 3000034760 Kho mượn 671 C 101 Sách Tiếng Việt 9
3 3000034759 Kho mượn 671 C 101 Sách Tiếng Việt 8
4 3000034758 Kho mượn 671 C 101 Sách Tiếng Việt 7
5 3000034757 Kho mượn 671 C 101 Sách Tiếng Việt 6
6 3000034756 Kho mượn 671 C 101 Sách Tiếng Việt 5
7 3000034755 Kho mượn 671 C 101 Sách Tiếng Việt 4
8 1000024928 Kho đọc Sinh viên 671 C 101 Sách Tiếng Việt 3
9 1000024927 Kho đọc Sinh viên 671 C 101 Sách Tiếng Việt 2
10 1000024926 Kho đọc Sinh viên 671 C 101 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Nhận xét