• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 335.5
    Nhan đề: Quá trình hình thành và phát triển : Quan điểm lý luận của đảng ta về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội / Trần Hậu và những tác giả khác

DDC 335.5
Nhan đề Quá trình hình thành và phát triển : Quan điểm lý luận của đảng ta về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội / Trần Hậu và những tác giả khác
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia, 1997
Mô tả vật lý 165 tr. ; 19 cm
Thuật ngữ chủ đề Chủ nghĩa xã hội
Thuật ngữ chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam - Lãnh đạo
Tác giả(bs) CN Vũ Ngọc Pha
Tác giả(bs) CN Trần Hậu
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000005195-7
Địa chỉ Kho mượn(2): 3000003517, 3000007339
000 00000nam a2200000 4500
00111115
00211
0044DD956FE-8A4C-4AFC-87F5-2318CB0354A3
008130110s1997 vm| vie
0091 0
039|a20040803|bvanpth|y20031008|zthanhntk
082 bQu 100|a335.5
245 |aQuá trình hình thành và phát triển : |bQuan điểm lý luận của đảng ta về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội / |cTrần Hậu và những tác giả khác
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia, |c1997
300 |a165 tr. ; |c19 cm
650 |aChủ nghĩa xã hội
650 |aĐảng Cộng sản Việt Nam - Lãnh đạo
700 |aVũ Ngọc Pha
700 |aTrần Hậu
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000005195-7
852|bKho mượn|j(2): 3000003517, 3000007339
890|a5|b268|c0|d0
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000007339 Kho mượn 335.5 Qu 100 Sách Tiếng Việt 5
2 3000003517 Kho mượn 335.5 Qu 100 Sách Tiếng Việt 4
3 1000005196 Kho đọc Sinh viên 335.5 Qu 100 Sách Tiếng Việt 3
4 1000005197 Kho đọc Sinh viên 335.5 Qu 100 Sách Tiếng Việt 2
5 1000005195 Kho đọc Sinh viên 335.5 Qu 100 Sách Tiếng Việt 1
Nhận xét