• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 335.411 H 561
    Nhan đề: Hướng dẫn ôn thi môn Triết học Mác - Lê-Nin / Trương Văn Phước và những tác giả khác

DDC 335.411
Nhan đề Hướng dẫn ôn thi môn Triết học Mác - Lê-Nin / Trương Văn Phước và những tác giả khác
Lần xuất bản Tái bản có sửa chữa bổ sung
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 1998
Mô tả vật lý 112 tr. ; 19 cm
Phụ chú Trung tâm bồi dưỡng cán bộ giảng dạy lý luận Mác - Lênin
Thuật ngữ chủ đề Triết học Mác - Lênin
Tác giả(bs) CN Vũ Ngọc Pha
Tác giả(bs) CN Trương Văn Phước
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(5): 1000002594-6, 1000002598-9
Địa chỉ Kho mượn(11): 3000001667-9, 3000001671, 3000001674-6, 3000002092-4, 3000007312
000 00000nam a2200000 4500
00110221
00211
00469DF9FC1-9299-4140-B0E3-B3D8BFB9B801
008130110s1998 vm| vie
0091 0
039|a20040802|bvanpth|y20030818|zluotbth
082 |a335.411|bH 561
245 |aHướng dẫn ôn thi môn Triết học Mác - Lê-Nin / |cTrương Văn Phước và những tác giả khác
250 |aTái bản có sửa chữa bổ sung
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c1998
300 |a112 tr. ; |c19 cm
500 |aTrung tâm bồi dưỡng cán bộ giảng dạy lý luận Mác - Lênin
650 |aTriết học Mác - Lênin
700 |aVũ Ngọc Pha
700 |aTrương Văn Phước
852|bKho đọc Sinh viên|j(5): 1000002594-6, 1000002598-9
852|bKho mượn|j(11): 3000001667-9, 3000001671, 3000001674-6, 3000002092-4, 3000007312
890|a16|b718|c0|d0
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000007312 Kho mượn 335.411 H 561 Sách Tiếng Việt 16
2 3000001674 Kho mượn 335.411 H 561 Sách Tiếng Việt 15 Thanh lý 2009
3 3000001671 Kho mượn 335.411 H 561 Sách Tiếng Việt 14 Thanh lý 2009
4 3000001668 Kho mượn 335.411 H 561 Sách Tiếng Việt 13 Thanh lý 2009
5 3000002092 Kho mượn 335.411 H 561 Sách Tiếng Việt 12 Mất đã đền
6 3000002093 Kho mượn 335.411 H 561 Sách Tiếng Việt 11 Thanh lý 2009
7 3000002094 Kho mượn 335.411 H 561 Sách Tiếng Việt 10 Thanh lý 2009
8 3000001669 Kho mượn 335.411 H 561 Sách Tiếng Việt 9 Thanh lý 2009
9 3000001676 Kho mượn 335.411 H 561 Sách Tiếng Việt 8 Thanh lý 2009
10 3000001675 Kho mượn 335.411 H 561 Sách Tiếng Việt 7 Thanh lý 2009
Nhận xét