Báo, tạp chí
005
Applied Soft Computing
DDC 005
Nhan đề Applied Soft Computing
Thông tin xuất bản Amsterdam : Elsevier B.V., 2001
Kỳ phát hành Monthly
Thuật ngữ chủ đề Soft computing
Thuật ngữ chủ đề Applied Soft Computin
000 00000nas#a2200000ui#4500
00157887
0022
004D3E15943-AF56-4BF4-8A36-5C845DD56987
005201612190912
008081223s2001 vm| vie
0091 0
022 |a15684946
039|y20161219091257|zhientrang
082 |a005
245 |aApplied Soft Computing
260 |aAmsterdam : |bElsevier B.V., |c2001
310 |aMonthly
650 |aSoft computing
650 |aApplied Soft Computin
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/tapchi/000_tongquat/000_tongquat/appliedsoftcomputing/cover.jpg
890|c32

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét