Báo, tạp chí
620
Journal of manufacturing science and engineering.
DDC 620
Nhan đề Journal of manufacturing science and engineering.
Thông tin xuất bản New York, NY :American Society of Mechanical Engineers,©1996-
Mô tả vật lý volumes :illustrations ;29 cm.
Kỳ phát hành Bimonthly,
Tùng thư Transactions of the ASME
Thuật ngữ chủ đề Manufacturing processes
Thuật ngữ chủ đề Production engineering
Thuật ngữ chủ đề
Thuật ngữ chủ đề
Thuật ngữ chủ đề Manufacturing processes.
000 03011nas a2200673 a 4500
00190108
0022
0045A589E50-A5AD-4087-BC09-23A9ED6CB50F
005201806230955
008180623s©1999999nyubr p 0 a0eng c
0091 0
0220 |a1087-1357|l1087-1357|21
039|a20180623095459|bluuyen|y20180623095417|zluuyen
08200|a620|221
24500|aJournal of manufacturing science and engineering.
260 |aNew York, NY :|bAmerican Society of Mechanical Engineers,|c©1996-
300 |avolumes :|billustrations ;|c29 cm.
310 |aBimonthly,|bJuly 2007-
321 |aQuarterly,|b2006
3620 |aVol. 118, no. 2 (May 1996)-
4901 |aTransactions of the ASME
650 0|aManufacturing processes|vPeriodicals.
650 0|aProduction engineering|vPeriodicals.
650 6|vPériodiques.
650 7|2fast|0(OCoLC)fst01078282
650 7|aManufacturing processes.|2fast|0(OCoLC)fst01008139
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/journalofmanufacturingscienceandengineering/cover.jpg
890|c24

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét