• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 335.412 Gi 108
    Nhan đề: Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng / Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Đình Kháng...

DDC 335.412
Nhan đề Giáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : Dùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng / Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Đình Kháng...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2002, 2005
Mô tả vật lý 323 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Giáo trình
Môn học Những Nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin 2
Tác giả(bs) CN Nguyễn Văn Hảo
Tác giả(bs) CN Nguyễn Đình Kháng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(12): 1000000391-402
Địa chỉ Kho mượn(355): 3000000001-120, 3000000125-34, 3000000143-228, 3000000230-61, 3000000263-4, 3000000274, 3000000277-9, 3000000283, 3000000285-7, 3000000293, 3000000295-9, 3000000303, 3000000305-7, 3000000310-4, 3000000344-50, 3000000353-4, 3000000357, 3000000360, 3000000363-4, 3000000367, 3000000373, 3000000375-7, 3000000380-6, 3000000388-442, 3000000554, 3000009931
000 00000nam a2200000 4500
0018290
00211
00478C43CE4-5550-472F-A125-69B01713B3ED
005201908281442
008130110s20022005vm| vie
0091 0
039|a20190828144234|btrangthuvien|c20150605105639|dhientrang|y20030603|zquang
082 |a335.412|bGi 108
245 |aGiáo trình kinh tế chính trị Mác - Lênin : |bDùng cho các khối ngành không chuyên Kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng / |cNguyễn Văn Hảo, Nguyễn Đình Kháng...
260 |aHà Nội : |bChính trị Quốc gia, |c2002, 2005
300 |a323 tr. ; |c21 cm
650 |aKinh tế chính trị Mác - Lênin - Giáo trình
690|aNhững Nguyên lý cơ bản của CN Mác - Lênin 2
700 |aNguyễn Văn Hảo
700 |aNguyễn Đình Kháng
852|bKho đọc Sinh viên|j(12): 1000000391-402
852|bKho mượn|j(355): 3000000001-120, 3000000125-34, 3000000143-228, 3000000230-61, 3000000263-4, 3000000274, 3000000277-9, 3000000283, 3000000285-7, 3000000293, 3000000295-9, 3000000303, 3000000305-7, 3000000310-4, 3000000344-50, 3000000353-4, 3000000357, 3000000360, 3000000363-4, 3000000367, 3000000373, 3000000375-7, 3000000380-6, 3000000388-442, 3000000554, 3000009931
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/giaotrinhktctmaclenin_nguyenvanhao/0biathumbimage.jpg
890|a367|b2667|c1|d15
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 1000000391 Kho đọc Sinh viên 335.412 Gi 108 Sách Tiếng Việt 367
2 1000000392 Kho đọc Sinh viên 335.412 Gi 108 Sách Tiếng Việt 366
3 1000000393 Kho đọc Sinh viên 335.412 Gi 108 Sách Tiếng Việt 365
4 1000000394 Kho đọc Sinh viên 335.412 Gi 108 Sách Tiếng Việt 364
5 1000000395 Kho đọc Sinh viên 335.412 Gi 108 Sách Tiếng Việt 363
6 1000000396 Kho đọc Sinh viên 335.412 Gi 108 Sách Tiếng Việt 362
7 1000000397 Kho đọc Sinh viên 335.412 Gi 108 Sách Tiếng Việt 361
8 1000000398 Kho đọc Sinh viên 335.412 Gi 108 SGH 360
9 1000000399 Kho đọc Sinh viên 335.412 Gi 108 Sách Tiếng Việt 359
10 1000000400 Kho đọc Sinh viên 335.412 Gi 108 Sách Tiếng Việt 358
Nhận xét