GT,Bài giảng ĐHNT
650.1
Kỹ năng giải quyết vấn đề /
DDC 650.1
Tác giả CN Lê Văn Hảo
Nhan đề Kỹ năng giải quyết vấn đề / Lê Văn Hảo
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2018
Mô tả vật lý 53 tr.
Thuật ngữ chủ đề Kỹ năng giải quyết vấn đề
Thuật ngữ chủ đề Kỹ năng ra quyết định
Môn học Kỹ năng giải quyết vấn đề
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00177057
00214
00420F38DD1-8884-4C26-94A2-6AAB6DB05A16
005201803200925
008081223s2018 vm| vie
0091 0
039|y20180320092542|zthanhnhan
082 |a650.1
100 |aLê Văn Hảo
245 |aKỹ năng giải quyết vấn đề / |cLê Văn Hảo
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2018
300 |a53 tr.
650 |aKỹ năng giải quyết vấn đề
650 |aKỹ năng ra quyết định
690 |aKỹ năng giải quyết vấn đề
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/kynanggiaiquyetvande_levanhao/0baigiangkngiaiquyetvande_01thumbimage.jpg
890|c2

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét