GT,Bài giảng ĐHNT
658.404
Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư /
DDC 658.404
Tác giả CN Huỳnh Thị Xuân Mai
Nhan đề Bài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư / Huỳnh Thị Xuân Mai
Thông tin xuất bản Nha Trang : Trường DHNT, 2017
Thuật ngữ chủ đề Dự án đầu tư - thẩm định
Thuật ngữ chủ đề Thẩm định dự án
Môn học Lập và thẩm định dự án đầu tư
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170780
00214
0048FAECD23-1F5C-4F84-80AA-D5393F180113
005201710051038
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20171005103845|bthanhnhan|c20171005102359|dthanhnhan|y20171005102315|zthanhnhan
082 |a658.404
100|aHuỳnh Thị Xuân Mai
245 |aBài giảng Lập và thẩm định dự án đầu tư / |cHuỳnh Thị Xuân Mai
260 |aNha Trang : |bTrường DHNT, |c2017
650 |aDự án đầu tư - thẩm định
650 |aThẩm định dự án
690 |aLập và thẩm định dự án đầu tư
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/lapvathamdinhduandautu_huynhthixuanmai/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét