Sách tiếng Việt
658.3
Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước /
DDC 658.3
Tác giả CN Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Nhan đề Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước / Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội Vụ, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam
Nhan đề khác Sipas 2015
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 191 tr.
Thuật ngữ chủ đề Quản trị chất lượng
Môn học Quản lý dịch vụ công
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00170502
00211
0044B0BAF19-4FEE-4119-87AF-855B8058CB8C
005201709120931
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20170912093138|bluuyen|y20170911151643|zluuyen
082 |a658.3
100 |aMặt trận Tổ quốc Việt Nam
245 |aChỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước / |cMặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Nội Vụ, Hội Cựu Chiến binh Việt Nam
246 |aSipas 2015
260 |aHà Nội, |c2015
300 |a191 tr.
650 |aQuản trị chất lượng
690 |aQuản lý dịch vụ công
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/chisohailongcuanguoidan_sipas 2015/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét