GT,Bài giảng ĐHNT
621.43
Xếp dỡ và vận chuyển hàng hóa trên tàu /
DDC 621.43
Tác giả CN Nguyễn Thái Vũ
Nhan đề Xếp dỡ và vận chuyển hàng hóa trên tàu / Nguyễn Thái Vũ
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2017
Mô tả vật lý 161 tr.
Thuật ngữ chủ đề Xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa
Môn học Xếp dỡ, vận chuyển hàng hóa trên tàu
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thái Vũ
Địa chỉ Thư Viện Đại Học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00169648
00214
004B429DF52-ADF3-47CB-919F-18A55CEBB1C9
005201707141614
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170714161417|znguyenloi
082 |a621.43
100 |aNguyễn Thái Vũ
245 |aXếp dỡ và vận chuyển hàng hóa trên tàu / |cNguyễn Thái Vũ
260|aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2017
300 |a161 tr.
650 |aXếp dỡ, vận chuyển hàng hóa
690 |aXếp dỡ, vận chuyển hàng hóa trên tàu
700|aNguyễn Thái Vũ
852 |aThư Viện Đại Học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata5/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/xepgovavanchuyenhanghoatrentau_nguyenthaivu/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét