Báo, tạp chí
SH1 .A6
Aquaculture
DDC 639
Nhan đề Aquaculture
Thông tin xuất bản Amsterdam :Elsevier Pub. Co.,c1972-
Mô tả vật lý v. :ill. ;
Kỳ phát hành Monthly (except in May, Aug., Oct., Nov. and Dec. when its published monthly)
Thuật ngữ chủ đề Aquaculture
000 02633nas a2200613 a 4500
00164445
0022
004D4F164E8-CF3A-4E9B-B250-A77E43E172EA
005201705241343
007cr unu---uuuuu
008750901cc1979999ne sn0p 0 a0eng d
0091 0
010 |a72625813|zsn 78004410
0191 |a1966895|z922263
022 |a0044-8486
030 |aAQCLAL
032 |a009702|bUSPS
035 |a2300778
039|a20170524134329|boanhntk|c20170524103052|doanhntk|y20170524093658|zoanhntk
042 |alc|ansdp
0700 |aSH1|b.A6
072 0|aM120
072 0|aM130
072 0|aM130|aM120
0820 |a639
1300 |aAquaculture (Amsterdam, Netherlands)
2100 |aAquaculture
222 0|aAquaculture
24510|aAquaculture
260 |aAmsterdam :|bElsevier Pub. Co.,|cc1972-
300 |av. :|bill. ;
310 |aMonthly (except in May, Aug., Oct., Nov. and Dec. when its published monthly)
3620 |aVol. 1, no. 1 (May 1972)-
5100 |aBibliography of agriculture|x0006-1530
5102 |aISMEC bulletin|x0306-0039
515 |aFour issues per vol.; multiple vols. issued per year, 1974- .
650 0|aAquaculture|vPeriodicals.
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata6/tapchi/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/aquaculture/hinh bia1.jpg
890|c68

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét