• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 620.192 Nh 550 Gi
    Nhan đề: Công nghệ và thiết bị gia công vật liệu Polyme / Nhữ Hoàng Giang, Đinh Bá Trụ, Lê Thụy Anh

DDC 620.192
Tác giả CN Nhữ Hoàng Giang
Nhan đề Công nghệ và thiết bị gia công vật liệu Polyme / Nhữ Hoàng Giang, Đinh Bá Trụ, Lê Thụy Anh
Lần xuất bản In lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà Nội : Khoa học và kỹ thuật, 2008
Mô tả vật lý 210tr. ; 27 cm
Thuật ngữ chủ đề Vật liệu Polyme
Môn học Gia công polyme
Tác giả(bs) CN Đinh Bá Trụ
Tác giả(bs) CN Lê Thụy Anh
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(2): 1000022404-5
Địa chỉ Kho mượn(1): 3000029361
000 00000nam#a2200000ui#4500
00011
0016210
00211
0042C7E26D0-59BD-4B05-A2B4-872AE98C7F62
005201709141447
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20170914144744|boanhntk|c20120606|dhungbt|y20110405|zngavt
082 |a620.192|bNh 550 Gi
100 |aNhữ Hoàng Giang
245 |aCông nghệ và thiết bị gia công vật liệu Polyme / |cNhữ Hoàng Giang, Đinh Bá Trụ, Lê Thụy Anh
250 |aIn lần thứ nhất
260 |aHà Nội : |bKhoa học và kỹ thuật, |c2008
300 |a210tr. ; |c27 cm
650 |aVật liệu Polyme
690|aGia công polyme
700 |aĐinh Bá Trụ
700|aLê Thụy Anh
852|bKho đọc Sinh viên|j(2): 1000022404-5
852|bKho mượn|j(1): 3000029361
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata/ntulibdigitalcollections/coverimages/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/620_congnghevahoatdonglienhe/cn va thiet bi gia cong vl polyme_nhu hoang giang_001thumbimage.jpg
890|a3|b5|c1|d3
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000029361 Kho mượn 620.192 Nh 550 Gi Sách Tiếng Việt 3
2 1000022405 Kho đọc Sinh viên 620.192 Nh 550 Gi Sách Tiếng Việt 2
3 1000022404 Kho đọc Sinh viên 620.192 Nh 550 Gi Sách Tiếng Việt 1
Nhận xét