GT,Bài giảng ĐHNT
621.815
Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản /
DDC 621.815
Tác giả CN Lương Công Trung
Nhan đề Công trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản / Lương Công Trung
Thông tin xuất bản Nha Trang; : Đại hoc Nha Trang, 2016
Mô tả vật lý 169 tr.
Thuật ngữ chủ đề Thiết bị nuôi trồng-Thiết kế
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00141914
00214
004E45FB7EC-7206-4A74-86F2-D491C2102409
005201603151436
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20160315143613|zngavt
082 |a621.815
100 |aLương Công Trung
245 |aCông trình và thiết bị nuôi trồng thủy sản / |cLương Công Trung
260 |aNha Trang; : |bĐại hoc Nha Trang, |c2016
300 |a169 tr.
650 |aThiết bị nuôi trồng|xThiết kế
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/620_congnghe_hoatdonglienhe/congtrinhvathietbinuoitrongthuysan_luongcongtrung/0page_001thumbimage.jpg
890|c1|d34

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét