GT,Bài giảng ĐHNT
639.32
Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá nước ngọt /
DDC 639.32
Tác giả CN Lương Công Trung
Nhan đề Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá nước ngọt / Lương Công Trung
Nhan đề khác Freshwater fish hatchery and grow - out
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2015
Mô tả vật lý 940 tr.
Thuật ngữ chủ đề Cá nước ngọt -Kỹ thuật nuôi
Thuật ngữ chủ đề Cá nước ngọt -Kỹ thuật sản xuất giống
Môn học Sản xuất giống và nuôi cá nước ngọt
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137589
00214
004E0349D2D-E7B6-4398-A12E-601C83557A61
005201511061008
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20151106100856|bngavt|y20151106100714|zngavt
082 |a639.32
100 |aLương Công Trung
245 |aKỹ thuật sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá nước ngọt / |cLương Công Trung
246 |aFreshwater fish hatchery and grow - out
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2015
300 |a940 tr.
650 |aCá nước ngọt |xKỹ thuật nuôi
650 |aCá nước ngọt |xKỹ thuật sản xuất giống
690 |aSản xuất giống và nuôi cá nước ngọt
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/630_nongnghiep_congnghelienhe/kythuatsanxuatgiong_luongcongtrung/0page_001thumbimage.jpg
890|c1|d48

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét