GT,Bài giảng ĐHNT
660.6
Bài giảng Công nghệ vi sinh vật /
DDC 660.6
Tác giả CN Nguyễn Thị Kim Cúc
Nhan đề Bài giảng Công nghệ vi sinh vật / Nguyễn Thị Kim Cúc
Thông tin xuất bản Nha Trang : Đại học Nha Trang, 2014
Mô tả vật lý 209 tr.
Thuật ngữ chủ đề Công nghệ vi sinh
Môn học Vi sinh vật học
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
00132548
00214
0042AC4C2F5-0D5D-4D90-9817-4DD0835CD724
005201410090953
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20141009095333|zluuyen
082 |a660.6
100 |aNguyễn Thị Kim Cúc
245 |aBài giảng Công nghệ vi sinh vật / |cNguyễn Thị Kim Cúc
260 |aNha Trang : |bĐại học Nha Trang, |c2014
300 |a209 tr.
650 |aCông nghệ vi sinh
690 |aVi sinh vật học
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata3/giaotrinh_baigiangtruong/600_khoahocungdung_congnghe/660_kythuathoahoc/congnghevisinhvat_nguyenthikim cuc/00page_001thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d119

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét