• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 658.16 Y 600 W
    Nhan đề: Hướng dẫn cơ bản về mua bán công ty / Wilbur M. Yegge; Lưu văn Hy, Hà Trung Khâm biên dịch

DDC 658.16
Tác giả CN Yegge, Wilbur M.
Nhan đề Hướng dẫn cơ bản về mua bán công ty / Wilbur M. Yegge; Lưu văn Hy, Hà Trung Khâm biên dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Thống Kê, 2006
Mô tả vật lý 233 tr. ; 21 cm
Thuật ngữ chủ đề Công ty - Chuyển nhượng
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000017704-6
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000014804-10
000 00000nam a2200000 4500
00122206
00211
0041E4A8DAC-7F54-43D1-B1FA-A1D26F5495C5
005201601261428
008130110s2006 vm| vie
0091 0
039|a20160126142854|bngavt|c20080826|dVanpth|y20080731|zoanhntk
082 |a658.16|bY 600 W
100 |aYegge, Wilbur M.
245 |aHướng dẫn cơ bản về mua bán công ty / |cWilbur M. Yegge; Lưu văn Hy, Hà Trung Khâm biên dịch
260 |aHà Nội : |bThống Kê, |c2006
300 |a233 tr. ; |c21 cm
650 |aCông ty - Chuyển nhượng
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000017704-6
852|bKho mượn|j(7): 3000014804-10
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/huongdancobanvemuabancongty_wilburmyegge/0page0001thumbimage.jpg
890|a10|b2|c1|d1
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000014810 Kho mượn 658.16 Y 600 W Sách Tiếng Việt 10
2 3000014809 Kho mượn 658.16 Y 600 W Sách Tiếng Việt 9
3 3000014808 Kho mượn 658.16 Y 600 W Sách Tiếng Việt 8
4 3000014807 Kho mượn 658.16 Y 600 W Sách Tiếng Việt 7
5 3000014806 Kho mượn 658.16 Y 600 W Sách Tiếng Việt 6
6 3000014805 Kho mượn 658.16 Y 600 W Sách Tiếng Việt 5
7 3000014804 Kho mượn 658.16 Y 600 W Sách Tiếng Việt 4
8 1000017706 Kho đọc Sinh viên 658.16 Y 600 W Sách Tiếng Việt 3
9 1000017705 Kho đọc Sinh viên 658.16 Y 600 W Sách Tiếng Việt 2
10 1000017704 Kho đọc Sinh viên 658.16 Y 600 W Sách Tiếng Việt 1
Nhận xét