• Bài báo tạp chí
  • Nhan đề: The Effect of the Exchange Rates on Investment in Mexican Manufacturing Industry / Mustafa Caglayan & Rebeca I. Muñoz Torres

Tác giả CN Caglayan, Mustafa
Nhan đề The Effect of the Exchange Rates on Investment in Mexican Manufacturing Industry / Mustafa Caglayan & Rebeca I. Muñoz Torres
Mô tả vật lý From p.134-148
Từ khóa tự do Exchange ratevolatility
Từ khóa tự do Investment
Tác giả(bs) CN Torres, Muñoz
Nguồn trích Open economies review- Số: 4 Tập: 22 Năm: 2011
000 00000nab#a2200000ui#4500
001202305
00221
004238691DA-A249-4DF1-AF67-60746EBEDB72
005202404171614
008081223s vm| vie
0091 0
039|y20240417161446|zluuyen
100 |aCaglayan, Mustafa
245 |aThe Effect of the Exchange Rates on Investment in Mexican Manufacturing Industry / |cMustafa Caglayan & Rebeca I. Muñoz Torres
300 |aFrom p.134-148
653 |a Exchange ratevolatility
653 |aInvestment
700 |aTorres, Muñoz
773 |tOpen economies review|d2011|v22|i4
890|c1
Không tìm thấy biểu ghi nào
Nhận xét