• Sách tiếng Việt
  • Ký hiệu PL/XG: 657.48 Ng 527 H
    Nhan đề: Kế toán tài chính : Phần 2 / Nguyễn Khắc Hùng

DDC 657.48
Tác giả CN Nguyễn Khắc Hùng
Nhan đề Kế toán tài chính : Phần 2 / Nguyễn Khắc Hùng
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Phương Đông, 2011
Mô tả vật lý 362 tr. ; 24 cm
Thuật ngữ chủ đề Kế toán tài chính
Địa chỉ Kho đọc Sinh viên(3): 1000023095-7
Địa chỉ Kho mượn(7): 3000030811-7
000 00000nam a2200000 4500
00118298
00211
00470784320-A351-470E-B46A-23FD3BD87561
005201601071430
008130110s2011 vm| vie
0091 0
039|a20160107143106|bngavt|c20130105|dvanpth|y20051207|zhoannq
082 |a657.48|bNg 527 H
100 |aNguyễn Khắc Hùng
245 |aKế toán tài chính : |bPhần 2 / |cNguyễn Khắc Hùng
260 |aTP. Hồ Chí Minh : |bPhương Đông, |c2011
300 |a362 tr. ; |c24 cm
650 |aKế toán tài chính
852|bKho đọc Sinh viên|j(3): 1000023095-7
852|bKho mượn|j(7): 3000030811-7
8561|uhttps://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata4/sachdientu/tiengviet/600_khoahocungdung_congnghe/650_quanly_dichvuphuthuoc/ketoantaichinhphan2_nguyenkhachung/0page0001thumbimage.jpg
890|a10|b37|c1|d3
STT Barcode Nơi lưu Chỉ số xếp giá Loại tài liệu Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn
1 3000030817 Kho mượn 657.48 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 10
2 3000030816 Kho mượn 657.48 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 9
3 3000030815 Kho mượn 657.48 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 8
4 3000030814 Kho mượn 657.48 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 7
5 3000030813 Kho mượn 657.48 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 6
6 3000030812 Kho mượn 657.48 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 5
7 3000030811 Kho mượn 657.48 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 4
8 1000023097 Kho đọc Sinh viên 657.48 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 3
9 1000023096 Kho đọc Sinh viên 657.48 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 2
10 1000023095 Kho đọc Sinh viên 657.48 Ng 527 H Sách Tiếng Việt 1
Nhận xét