Sách ngoại văn
361.25
Animals in social work :
DDC 361.25
Tác giả CN Ryan, Thomas
Nhan đề Animals in social work : why and how they matter / Thomas Ryan.
Thông tin xuất bản New York, NY : Palgrave Macmillan, 2014
Mô tả vật lý 266 P.
Thuật ngữ chủ đề Practical Applications
Thuật ngữ chủ đề Theoretical Explorations
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001176383
00212
0049B46FA44-C120-42D9-936D-184711234BBA
005202301091445
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20230109144527|zngavt
082 |a361.25
100 |aRyan, Thomas
245 |aAnimals in social work : |bwhy and how they matter / |cThomas Ryan.
260 |aNew York, NY : |bPalgrave Macmillan, |c2014
300 |a266 P.
650 |aPractical Applications
650 |aTheoretical Explorations
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/360_vandexahoi_cuute_doanthe/animalsinsocialwork_thomasryan/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét