Sách ngoại văn
338.8
Global business transcendence :
DDC 338.8
Tác giả CN Saxena Arora, Anshu
Nhan đề Global business transcendence : international perspectives across developed and emerging economies / Anshu Saxena Arora and John R. McIntyre.
Thông tin xuất bản New York, NY : Palgrave Macmillan, 2014
Mô tả vật lý 164 P.
Thuật ngữ chủ đề Developing Countries
Thuật ngữ chủ đề Organizations
Tác giả(bs) CN McIntyre, John R.
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001176316
00212
004A6F57E9B-6977-42E3-BDC6-B7CD3C62208B
005202301050737
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20230105073709|zngavt
082 |a338.8
100 |aSaxena Arora, Anshu
245 |aGlobal business transcendence : |binternational perspectives across developed and emerging economies / |cAnshu Saxena Arora and John R. McIntyre.
260 |aNew York, NY : |bPalgrave Macmillan, |c2014
300 |a164 P.
650 |aDeveloping Countries
650 |aOrganizations
700 |aMcIntyre, John R.
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/globalbusinesstranscendence_anshusaxenaarora/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét