Sách ngoại văn
005
Parallel Computers 2 :
DDC 005
Tác giả CN Hockney, R.W
Nhan đề Parallel Computers 2 : Architecture, Programming and Algorithms / by R.W Hockney, C.R Jesshope
Thông tin xuất bản CRC Press;, 2019
Mô tả vật lý 642 p.
Thuật ngữ chủ đề Multiprocessors
Thuật ngữ chủ đề Processor arrays
Tác giả(bs) CN Jesshope, C.R
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001173574
00212
004C4F80FBD-15E2-41BF-8931-AAE5A88C16F0
005202209201040
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|y20220920104022|zngavt
082 |a005
100 |aHockney, R.W
245 |aParallel Computers 2 : |bArchitecture, Programming and Algorithms / |cby R.W Hockney, C.R Jesshope
260 |bCRC Press;, |c2019
300 |a642 p.
650 |aMultiprocessors
650 |aProcessor arrays
700 |aJesshope, C.R
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata9/sachdientu/tienganh/000_tongquat/000_tongquat/parallelcomputers2_ rwhockney/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét