Sách tiếng Việt
363.7
Giáo trình ô nhiễm tiếng ồn và kỹ thuật xử lý /
DDC 363.7
Tác giả CN Nguyễn Võ Châu Ngân
Nhan đề Giáo trình ô nhiễm tiếng ồn và kỹ thuật xử lý / Nguyễn Võ Châu Ngân
Thông tin xuất bản Cần Thơ, 2003
Mô tả vật lý 137 tr.
Thuật ngữ chủ đề Môi trường - Bảo vệ
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001160394
00211
00417B288A5-7364-40CB-B775-1F4F6159F5F9
005202111180954
008081223s2003 vm| vie
0091 0
039|y20211118095318|zngavt
082 |a363.7
100 |aNguyễn Võ Châu Ngân
245 |aGiáo trình ô nhiễm tiếng ồn và kỹ thuật xử lý / |cNguyễn Võ Châu Ngân
260 |aCần Thơ, |c2003
300 |a137 tr.
650 |aMôi trường - Bảo vệ
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/360_vandexahoi_cuute_doanthe/onhiemtiengon_nguyenvochaungan/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét