Sách tiếng Việt
333.7
Đánh giá môi trường chiến lược :
DDC 333.7
Nhan đề Đánh giá môi trường chiến lược : Phương pháp luận và thử nghiệm ở Việt Nam / Phạm Ngọc Đăng và các tác giả khác
Thuật ngữ chủ đề Môi trường - Việt Nam
Tác giả(bs) CN Nguyễn Việt Anh
Tác giả(bs) CN Phạm Ngọc Đăng
Tác giả(bs) CN Trần Văn Ý
Tác giả(bs) CN Nguyễn Khắc Linh
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001160393
00211
004BCD52709-AC03-4D0A-A33F-BCF028AE93DF
005202111180944
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20211118094309|bngavt|y20211118092910|zngavt
082 |a333.7
245 |aĐánh giá môi trường chiến lược : |bPhương pháp luận và thử nghiệm ở Việt Nam / |cPhạm Ngọc Đăng và các tác giả khác
650 |aMôi trường - Việt Nam
700 |aNguyễn Việt Anh
700 |aPhạm Ngọc Đăng
700 |aTrần Văn Ý
700|aNguyễn Khắc Linh
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/danhgiamoitruongchienluoc_phamngocdang/0page_002thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét