Sách tiếng Việt
332.45
Forex 100% :
DDC 332.45
Nhan đề Forex 100% : Học cách kiếm tiền từ thị trường Ngoại hối / Angel Darazhanov, Vasil Baniv, Miroslav Knozanov
Thông tin xuất bản Hà Nội : Lao động xã hội, 2012
Thuật ngữ chủ đề Hối đoái
Môn học Tài chính tiền tệ
Tác giả(bs) CN Baniv, Vasil
Tác giả(bs) CN Darazhanov, Angel
Tác giả(bs) CN Knozanov, Miroslav
Tác giả(bs) CN Phương Lan - dịch
Tác giả(bs) CN Thành Đạt - dịch
Địa chỉ Thư viện Đại học Nha Trang
000 00000nam#a2200000ui#4500
001158510
00211
004644EAB38-8277-4A0E-880B-56FCF5F5609F
005202110111507
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20211011150632|bngavt|y20211011145705|zngavt
082 |a332.45
245 |aForex 100% : |bHọc cách kiếm tiền từ thị trường Ngoại hối / |cAngel Darazhanov, Vasil Baniv, Miroslav Knozanov
260 |aHà Nội : |bLao động xã hội, |c2012
650 |aHối đoái
690 |aTài chính tiền tệ
700 |aBaniv, Vasil
700 |aDarazhanov, Angel
700 |aKnozanov, Miroslav
700|aPhương Lan - dịch
700|aThành Đạt - dịch
852 |aThư viện Đại học Nha Trang
8561|uhttp://thuvien.ntu.edu.vn/ntukiposdata8/sachdientu/tiengviet/300_khoahocxahoi/330_kinhtehoc/hoccachkiemtien_angeldarazhanov/0page_001thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào

Nhận xét